WELCOME to the VISION LAB @ Qingdao, OUC  • A Procedural Texture Generation Framework Based on Semantic Descriptions
    Junyu Dong, Lina Wang, Jun Liu, Ying Gao, Lin Qi, Xin Sun * [code]